Adatkezelési tájékoztató

A jelen nyilatkozat 2021. novemberétők hatályos.

Bevezetés

Az Ön adatainak védelme fontos a Whitefish Logisztika Kft. számára; bizalmának megőrzése elsődleges célunk. A Whitefish Logisztika Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Whitefish Logisztika Kft.
Székhely: 2336 Dunavarsány, Csenkesz utca 4.
Cégjegyzékszám: 13-09-216511, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában;
Adószám: 27504868-2-13;
Közösségi (EU) adószám: HU27504868;

A nyilatkozat a Whitefish Logisztika Kft. webhelyein használt adatkezelési gyakorlatot ismerteti, valamint, hogy a Whitefish Logisztika Kft. milyen adatokat gyűjt és követ nyomon a webhelyek felhasználóival kapcsolatban, és hogy hogyan használja, és kik számára teszi hozzáférhetővé, illetve dolgozza fel egyéb módon offline ezeket az adatokat. Leírja továbbá, hogy a Whitefish Logisztika Kft. webhelyein miként használatosak a cookie-k, webjelzők és egyéb technológiák.

A jelen nyilatkozatot további információkkal egészíthetjük ki, amelyek az Önnel folytatott adott együttműködésre vonatkoznak, például egy tranzakciós dokumentummal vagy egy részletes vonatkozó adatvédelmi nyilatkozattal megrendelések vagy az online szolgáltatások használata esetén.

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

  • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
  • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
  • 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról
  • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Whitefish Logisztika Kft. a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett adatvédelmi gyakorlata a whitefish.hu helyen keresztül gyűjtött információkra vonatkozóan megfelel az EU GDPR (General Data Protection Regulation), azaz a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletének. A rendelet teljes szövege itt olvasható: https://whitefish.hu/files/general-data-protection-regulation.pdf

Az EU GDPR szabályozással kapcsolatos további információt itt talál: https://www.eugdpr.org/ Amennyiben kérdései vagy panaszai lennének az adatvédelmi szabályzatunkkal vagy gyakorlatunkkal kapcsolatban, forduljon a Whitefish Logisztika Kft.-hez, mint adatkezelőhöz itt feltüntetett elérhetőségei bármelyikén: https://whitefish.hu/#contact
Amennyiben valamely, az adatvédelemmel vagy az adatok felhasználásával kapcsolatos aggálya megválaszolatlan marad, forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Tartalomjegyzék:

Értelmező fogalmak
Adatkezelési alapelvek
Személyes adatok gyűjtése
A személyes adatok használata
Az adatok megőrzési ideje
Adatfeldolgozók
Cookie-k, webjelzők és egyéb technológiák
Online hirdetések
Az adatkezelés biztonsága
Adatbiztonsággal kapcsolatos kérdések és elérés
Adatvédelmi tisztviselő
Az érintettek személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai

Értelmező fogalmak

1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

16. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

17. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

18. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

19. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

20. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

21. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

22. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

23. profilalkotás: minden olyan tevékenység, amely személyes preferenciák, érdeklődés, viselkedés, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzését vagy előrejelzését szolgálja.

Adatkezelési alapelvek

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzá járult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy ön-kormányzati rendelet határozza meg.

Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz - az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

Személyes adatok gyűjtése

Bevezetés

Többféle helyzetben dönthet úgy, hogy közvetlenül megadja nekünk személyes adatait. A webáruházunkban történő megrendeléskor kötelező megadni személyes adatait, azonban megadhatja például nevét és elérhetőségi adatait azért is, hogy kapcsolatba tudjunk lépni Önnel, hogy megrendelést küldhessen cégünk felé, hogy feldolgozhassuk megrendelését, hogy valamely szolgáltatásunkra feliratkozzon vagy valamilyen előfizetést rendeljen, illetve hogy üzletet köthessünk, amennyiben Ön beszállító vagy üzleti partner. Álláshirdetéseinkre való jelentkezéskor is megadhatja személyes adatait és részletesen leírhatja iskolai végzettségét és szakmai tapasztalatát, ha azt szeretné, hogy a Whitefish Logisztika Kft-nél kínálkozó aktuális álláslehetőségek esetén Önt is számításba vegyék. Ha úgy nyilatkozik, hogy nem szeretné, hogy az adatokat egyéb kapcsolatfelvételre használjuk a kérése teljesítésén túl, akkor tiszteletben fogjuk tartani a kívánságát.

Marketinginformációk

Az Önről gyűjtött információk többsége az Önnel folytatott közvetlen interakciókból származik.

Időről időre indirekt módon is gyűjthetünk Önre vonatkozó információkat más forrásokból, például listaszállítóktól. Ilyenkor megkérjük a szállítókat, hogy erősítsék meg: a harmadik fél legálisan szerezte az adatokat, és jogunk van ezek megszerzésére és használatára.

Az egyes rendezvényekre való regisztrálása során információkat gyűjthetünk (online vagy offline módon) a rendezvény szervezésével, valamint a rendezvény során az egyes szemináriumokon való részvétellel és a felmérések eredményeivel kapcsolatban. A rendezvényeket rögzíthetjük, és csoportképek készülhetnek. Fenntartjuk a jogot, hogy a fényképeket promóciós célokkal felhasználjuk. Ha megadja számunkra üzleti kapcsolattartási adatait (például a névjegykártyája átadásával), ezeket felhasználhatjuk az Önnel való kommunikáció céljára.

A begyűjtött adatok – akár közvetlenül, akár közvetve szereztük ezeket – kombinálhatók annak érdekében, hogy javíthassuk az általános pontosságukat és teljességüket, továbbá jobban személyre szabhassuk az Önnel folytatott interakciót.

Állásajánlatok

A Whitefish Logisztika Kft. webhelyein vagy máshol meghirdetett álláspályázatokra jelentkezés vagy érdeklődés esetén információkat adhat részünkre saját magáról, például megoszthatja velünk az önéletrajzát. Ezeket az adatokat a Whitefish Logisztika Kft-nél felhasználhatjuk kérdése megválaszolásához vagy azért, hogy az Ön alkalmazását fontolóra vegyük.

Információk a szállító partnereink számára

Ha Ön a Whitefish Logisztika szerződött partnereinek webáruházában rendelést ad le, a rendelés során megadott személyes adatokat a megrendelés teljesítése céljából átadhatjuk szállító partnereinknek. Amennyiben a rendelés leadása után újabb adatokat közöl velünk, vagy a korábban megadott adatokat módosítja, azokat is átadhatjuk szállító partnereinknek.

Információk a könyvelésünket végző partnerünk számára

Ha Ön a Whitefish Logisztika szerződött partnereinek webáruházában rendelést ad le, a rendelés során megadott személyes adatokat, különös tekintettel a számlázási adatokat átadhatjuk a Whitefish Logisztika Kft. könyvelését végző harmadik félnek.

Az adatok megőrzési ideje

A Whitefish Logisztika Kft. az Ön személyes adatait annyi ideig őrzi meg, amíg az az adatkezelési célok teljesítéséhez vagy egyéb, a személyes adatok megőrzése szempontjából elfogadható okokból (például jogszabályi kötelezettségünknek való megfelelés, a viták rendezése vagy megállapodásaink érvényesítése érdekében) szükséges.

A Whitefish Logisztika szerződött partnereinek webáruházában megadott személyes adatait a rendelések teljesítését követően is megőrizzük nem csak a jogszabályi kötelezettségünknek való megfelelés miatt, hanem a webáruház későbbi használata során felmerülő szolgáltatások zökkenőmentes teljesítése érdekében. Ilyen szolgáltatások például a korábban rendelt termékek újrarendelése, korábbi vásárlások alapján számolt kedvezményrendszer igénybevétele stb.

Az adatait addig őrizzük meg, ameddig a fiókja aktív, vagy ameddig a szolgáltatások nyújtásához szükségünk van rájuk. Amennyiben azt szeretné, hogy regisztrációs adatait a továbbiakban ne használjuk szolgáltatások nyújtása céljából, forduljon a Whitefish Logisztika Kft.-hez, mint adatkezelőhöz itt feltüntetett elérhetőségei bármelyikén: https://whitefish.hu/#contact

Adatkezelés a Whitefish Logisztika webhelyein

Csomagküldő szolgáltatás

A Whitefish Logisztika Kft. szerződött partnereinek webáruházában történő vásárlások esetén a Whitefish Logisztika Kft. a rendelések teljesítése érdekében a vásárlók / megrendelők személyes adatait is kezeli.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, dátum, időpont, számlázási és szállítási cím, üzenet, rendelt termékek és vételáruk, a vásárlás időpontja, a vásárláskori IP cím.

Az érintettek köre: A Whitefish Logisztika Kft. szerződött partnereinek a webáruházban vásárlók, regisztrálók.

Az adatkezelés célja: a leadott megrendelés teljesítése (kiszállítás, számlázás, jótállási jegyek küldése stb.) illetve későbbi rendeléseket elősegítő funkciók (pl. rendelés újra leadása) és korábbi vásárlásokon alapuló vásárlói kedvezményrendszerek biztosítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor kérheti az adatok módosítását és törlését.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

GLS Hungary Zrt.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44
Továbbított adatok köre: Vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe, irányító száma, szállítási címe, futár részére megadott üzenet
Az adattovábbítás célja: termék kiszállítása, utánvéti díj beszedése

Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44
Továbbított adatok köre: Vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe, irányító száma, szállítási címe, futár részére megadott üzenet
Az adattovábbítás célja: termék kiszállítása, utánvéti díj beszedése

KBOSS.hu Kft.
Székhely: 2000 Szentendre, Táltos utca 22. B. ép.
Cégjegyzékszám: 13-09-101824
Adószám: 13421739-2-13
Továbbított adatok köre: Vásárló neve, számlázási címe irányítószámmal, e-mail címe, vásárolt termék neve, mennyisége, egységára.
Az adattovábbítás célja: számla kiállítása és kiküldése e-mailben.

Cookie-k, webjelzők és egyéb technológiák

Amint arról már szó volt, információkat gyűjtünk a webhelyeinken tett látogatásairól, a Whitefish Logisztika rendszerének használatáról, hogy használati és hatékonysági statisztikát készíthessünk, személyre szabhassuk a felhasználói élményt és a felhasználókkal való interakciót, valamint fejleszthessük termékeinket és szolgáltatásainkat. Erre sokféle technológiát használunk, például a következőket: parancsfájlok, címkék, helyi megosztott objektumok (flash cookie-k), helyi tárolású (HTML5) webjelzők és "cookie-k".

A cookie-k meghatározása és használatuk célja

A cookie kis adatcsomag, amelyet a webhely küld a böngészőprogramnak, és amely aztán az Önszámítógépén eltárolható, hogy a későbbiekben címkeként azonosítsa a számítógépét. Miközben a cookie-k használata gyakran kimerül a webhelyek látogatottságának (például a látogatók számának, a látogatások idejének) és hatékonyságának (például a látogatókat leginkább érdeklő témák) felmérésében, valamint a navigáció vagy használat megkönnyítésében, és mivel ebben a minőségükben a cookie-k nem kapcsolódnak személyes információkhoz, időnként arra is használjuk őket, hogy a már ismert látogatók felhasználói élményét személyre szabjuk profilinformációkhoz vagy felhasználói beállításokhoz kapcsolva őket. Idővel mindez az információ rendkívül fontos ismeretekkel járul hozzá a felhasználói élmény javításához.

A cookie-kat szokás „munkamenetenkénti” és „állandó” típusba sorolni. A munkamenetenkénti cookie-k segítenek a webhelyen történő hatékony navigálásban, valamint nyomon követhetik az oldalról oldalra történő haladást, hogy az adott látogatás során már egyszer megadott, valamint a tranzakciók végrehajtásához szükséges információkat ne kelljen újra és újra megadni. A munkamenetenkénti cookie-k ideiglenes memóriában tárolódnak, és a webböngésző bezárásakor törlődnek. Az állandó cookie-k ezzel szemben a jelenlegi és jövőbeli látogatások számára egyaránt tárolnak felhasználói preferenciákat. Ezeket a böngésző az eszköz merevlemezére írja, így a böngésző újraindítása után is érvényesek maradnak. Állandó cookie-kat használunk pl. a felhasználó által kiválasztott nyelv vagy tartózkodási hely (ország) tárolására.

A cookie-k használatára vonatkozó adatvédelmi preferenciák kinyilvánítása

A webhelyek látogatása vagy az online szolgáltatások használata során esetleg lehetősége nyílhat megadni a cookie-kra és hasonló technológiákra vonatkozó preferenciáit a webböngésző vagy a Whitefish Logisztika által kínált beállítások és eszközök használatával. Amennyiben a Whitefish Logisztika biztosít cookie-kezelőt, az a webhelyre való első látogatása alkalmával megjelenik. A Whitefish Logisztika webhelyének láblécén elérhető "cookie-beállítási" menüben bármikor kiválaszthatja és módosíthatja, hogy a cookie-k mely típusainak használatát engedélyezi a Whitefish Logisztika Kft. webhelyei számára. Megadhatja, hogy csak a szükséges, a szükséges és a funkcionális, vagy a szükséges, a funkcionális és a személyre szabási cookie-k használatát engedélyezi-e. Itt további információkat is találhat a használt cookie-k típusaival kapcsolatban. A cookie-beállítások módosításával a már az eszközön tárolt cookie-k nem lesznek törölve. A már az eszközön lévő cookie-kat a webböngésző beállításaiban törölheti.

A legtöbb cookie és hasonló technológia használatára vonatkozóan a webböngészőben általában véve megadhatók az adatvédelmi beállítások. A cookie-k kezelésére vonatkozó beállítások az adott böngésző „Eszközök” (vagy hasonló nevű) menüpontja alatt találhatók. A legtöbb esetben böngészőjét beállíthatja úgy is, hogy figyelmeztesse a cookie-k érkezéséről, így eldöntheti, hogy fogadja-e azokat. A böngésző beállításai között általában ki is kapcsolhatja a cookie-k használatát.

Mivel a cookie-k teszik lehetővé bizonyos webhelyfunkciók és a webáruház funkcióinak kihasználását, javasoljuk, hogy hagyja bekapcsolva a cookie-k fogadását. Ha tiltja vagy más módon visszautasítja a tőlünk származó cookie-kat, akkor előfordulhat, hogy bizonyos weboldalak nem megfelelően jelennek meg, vagy például nem fog tudni tételeket hozzáadni a bevásárlókosarához, nem tud fizetni, sem bármilyen más bejelentkezést megkívánó webhelyet vagy szoolgáltatást használni.

Webjelzők és egyéb technológiák

Néhány Whitefish Logisztika webhelyen webjelző technológiákat is alkalmazunk, hogy a weboldalakat még inkább alkalmassá tegyük ügyfeleink jobb kiszolgálására. Ilyen webjelzők vannak elhelyezve a Whitefish Logisztika webhelyek számos lapján. Amikor a felhasználók ezeket a helyeket meglátogatják, a látogatásról anonim értesítés jön létre, amelyet a Whitefish Logisztika Kft. dolgoz fel. A webjelzők általában együttműködnek a cookie-kkal. Ha nem szeretné, hogy a cookie-adatok és az oldalak meglátogatása vagy a termékek használata között kapcsolat legyen, akkor kapcsolja ki a cookie-kat a böngészőben. Ha kikapcsolja a cookie-kat, a webjelző technológiák továbbra is észlelik majd az ilyen oldalakon tett látogatásokat, de ezek nem társíthatók a cookie-kban egyébként tárolt információkhoz.

A helyi megosztott objektumokat, például a Flash-cookie-kat, valamint a helyi tárolást, például HTML5, a tartalommal kapcsolatos adatok és beállítások tárolására használjuk. Azok a harmadik felek, akikkel partneri megállapodást kötöttünk bizonyos funkciók nyújtására webhelyünkön, vagy Whitefish Logisztika hirdetések megjelenítésére mások webhelyein az Ön webböngészési tevékenysége alapján, szintén flash cookie-k vagy HTML5 használatával gyűjtenek és tárolnak adatokat. A különböző böngészők saját kezelési eszközöket kínálhatnak a HTML5 eltávolítására. A Flash-cookie-k kezelésével kapcsolatban látogasson el a http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html weboldalra. Webjelzőket használhatunk a marketingcélú e-mail-üzenetekben vagy a hírlevelekben is annak megállapítására, hogy az üzenetet megnyitották-e és az abban található hivatkozásokra rákattintottak-e. Közösségi oldalainkon (pl. Facebook, Instagram, Google) is hasonló módon webjelzőket használhatunk a tartalmaink és hivatkozásaink kattintásának és megnyitásának a mérésére.

Néhány üzleti partnerünk webjelzőket és cookie-kat helyez el a webhelyünkön. Továbbá lehetséges, hogy a harmadik fél által elhelyezett közösségi médiagombok bizonyos adatokat naplóznak, mint például az Ön IP-címét, a böngésző típusát és nyelvét, a hozzáférés idejét, a hivatkozott webhelyek címét, és – amennyiben Ön be van jelentkezve ezekre a közösségi oldalakra – lehetséges, hogy összekapcsolják ezeket a gyűjtött információkat az adott webhely Önre vonatkozó profiladataival. A Whitefish Logisztika Kft. nem felügyeli ezen - harmadik félhez fűződő - nyomkövető technológiákat.

Online hirdetések

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében.

Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait is tartalmazhatják (pl. IP cím), de önmagukban személyazonosításra nem alkalmasak.

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg.

További információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/

Az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A weboldal szerverének üzemeltetője: EZIT Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Adatbiztonsággal kapcsolatos kérdések és elérés

Amennyiben kérdései vagy panaszai lennének az adatvédelmi szabályzatunkkal vagy gyakorlatunkkal kapcsolatban, forduljon a Whitefish Logisztika Kft.-hez, mint adatkezelőhöz itt feltüntetett elérhetőségei bármelyikén: https://whitefish.hu/#contact Előfordulhat, hogy a személyes adatait online is megnézheti, illetve szerkeszteni tudja. Amennyiben ezeket az adatokat nem tudja online elérni és másolatot kíván kérni egy, a Whitefish Logisztika Kft-nek megadott információról, vagy tudomására jut, hogy az információ helytelen, ezért módosíttatni szeretné, akkor lépjen kapcsolatba velünk.

Ha nem szeretne többé marketing e-maileket kapni, küldjön levelet az info@whitefish.hu címre vagy kövesse a marketinglevelekben található leiratkozási útmutatókat.

Adatvédelmi tisztviselő

Az adatvédelmi tisztviselő egy olyan szereplő az adatkezelő oldalán, aki ismeri az adatvédelemmel kapcsolatos szabályokat és gyakorlatot, valamint az adatkezelő/adatfeldolgozó működését és - a megfelelő függetlenségét garantáló szervezeti működés mellett - - tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére adatvédelmi kérdésekben;
- ellenőrzi az adatvédelmi rendelkezéseknek (különös tekintettel a GDPR-nak), továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is;
- kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését (GDPR 35. cikk);
- együttműködik a felügyeleti hatósággal; és
- az adatkezeléssel összefüggő ügyekben – ideértve a GDPR 36. cikkben említett előzetes konzultációt is – kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.

A Whitefish Logisztika Kft. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:

Jurinovics Richárd
E-mail: richard.jurinovics@whitefish.hu
Levelezési cím: Whitefish Logisztika Kft. 2336 Dunavarsány, Csenkesz utca 4.

Az érintettek személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai

Az általános adatvédelmi rendeletben (GDPR) az érintettek jogai az alábbiakban olvashatók:

1. A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…).

7. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jelegge miatt kerül sor.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.